Semalt: Chrome-da bir sahypany nädip göçürip almaly?

Google Chrome indi size awtonom göz aýlamak üçin bir sahypa göçürip almaga mümkinçilik berýär we bu bir sebäbe görä WiFi-den uzakda bolanlar üçin gowy habar. Bölekleýin ýa-da tutuş web sahypalaryny, wideolary, ses faýllaryny we suratlary hiline zyýan bermezden aňsatlyk bilen göçürip almak üçin köp sanly programma we Chrome giňeltmelerinden saýlap bilersiňiz.

1. SaveFrom.net:

SaveFrom.net, Chrome-da bir sahypa göçürip almak üçin iň oňat programmalaryň biridir. Bu hyzmat bilen, islendik wideo, tekst faýly ýa-da suraty gaty basmak bilen gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz. “SaveFrom.net” -iň hereketini aňsat we ýönekeýleşdirýän “Awtomat” düwmesi bar. Twitter we Facebook-dan mazmuny göçürip alyp ýa-da media faýllaryny göçürip alyp, MP4, MP3, 3GP WEBM we FLV-e öwrüp bilersiňiz. Programma iki görnüşde işleýär: web programmasy arkaly (Windows bilen gabat gelýär) we üçünji tarap giňeltmesi arkaly.

2. PDF görnüşinde ýazdyryň:

“PDF” görnüşinde ýatda saklaň, “Chrome” -da bir sahypa göçürip almaga mümkinçilik berýär we birnäçe meseläni ýerine ýetirmek üçin interaktiw HTML-den PDF web hyzmatyny ulanýar. Bu giňeltme, talaplaryňyza görä düzülip bilner we tölegli hasaby hem ýazyp bilersiňiz. Bar bolan opsiýalar sahypanyň ugrukdyrylyşy, paroly goramak, sahypanyň ululygy, çäkleri we başlangyç görnüşi. Bu wariantlaryň hemmesi belli bir derejede işiňizi ýeňilleşdirip biler.

3. MediaSave - Sazy mugt göçürip alyň:

“MediaSave” arkaly “YouTube”, “DailyMotion” we beýleki şuňa meňzeş sahypalary nyşana alyp, Chrome-da mazmuny rahat göçürip alyp bilersiňiz. Bu programma, aýdym, podkast, ses kitaplary, filmler we şuňa meňzeş zatlar ýaly köp sanly aýdym-saz faýlyny göçürip almaga mümkinçilik berýär. MP4, MP3, VND, WEBM we Wav ýaly formatlary goldaýar. Bu giňeltmäni gurmak üçin Ygtyýarnama şertnamasyny kabul etmeli bolarsyňyz.

4. giňeltmek:

Web mazmunyny göçürmek ýa-da göçürip almak isleseňiz, vGet Extension-i saýlap bilersiňiz. Sahypany göçürip alyp, DLNA açyk telewizor bilen paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Işläp düzüjiler bu giňeltmäniň web mazmunyny çaltlyk bilen ýüklemek üçin döredilendigini öňe sürýärler, şonuň üçin dinamiki web resminamalaryny aňsatlyk bilen göçürip alyp bilersiňiz.

5. Web gyryjy:

Derrew Chrome-da bir sahypa göçürip almaga mümkinçilik berýän iň oňat Google Chrome giňeltmelerinden biridir. Web Scraper bilen, sahypa kartalaryny döredip bilersiňiz we hiline zyýan bermezden maglumatlary / maglumatlary çykaryp bilersiňiz. Esasan dürli web sahypalarynda gezýär we talaplaryňyza görä doly ýa-da bölekleýin web resminamalaryny göçürip alýar. Operatinghli operasiýa ulgamlary bilen utgaşýar we Chrome web dükanyndan derrew göçürip alyp bolýar.

6. PageArchiver:

Chrome-da bir sahypa göçürip almak isleýärsiňizmi? “PageArchiver” size ýönekeý we dinamiki saýtlary nyşana almaga mümkinçilik berýär we olary doly ýa-da bölekleýin göçürip almaga mümkinçilik berýär. Maglumatlary HTML ýa-da CSV faýllaryna eksport edip ýa-da awtonom gözden geçirmek üçin gaty diskiňize ýazdyryp bilersiňiz. Şeýle hem, web mazmunynyň dogry görnüşini saýlamak üçin dürli web sahypalaryny, URL-leri, bellikleri, atlary we önüm düşündirişlerini süzüp bilersiňiz. Şeýle hem arhiwleri klawiatura düwmesi bilen bellik edip we ýatda saklap bilersiňiz (Ctrl-S diýilýär).

mass gmail